دانلود فایل


دانلود تحقیق درباره بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق درباره بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران

دانلود فایل دانلود تحقیق درباره بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران تعداد صفحات:88
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
لینک دانلود پایین صفحه
چكيده
اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي باشد .

اهداف مد نظر تحقق
1- بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مديران .
2- ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولين به منظور بهبود فرايند مديريت و آموزش مديران .

در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زير نيز براي محقق مطرح بوده است .
1- آيا انتخاب مديران با شرايط مندرج در آيين نامه انتصاب مطابقت دارد ؟
2- آيا مديران مدارس دوره هاي كار آموزي و آموزش ضمن خدمت مورد نياز پست مورد تصدي خود را گذرانده اند ؟

جامعه آماري
جامعه آماري را كليه مديران شهري شهرستان ساوجبلاغ كه تعداد آنها 92 نفر مي باشند تشكيل مي دهد .
ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي است كه شامل 15 سؤال ( 13 سؤال پاسخ بسته و 2 سئوال پاسخ باز ) مي باشد .

اطلاعات به دست آمده در برگيرنده نتايج زير بوده است :
1- انتصاب مديران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .
2- مديران از نظر گذراندن دوره هاي ضمن خدمت با كمبود جدي مواجه مي باشند .

بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد مي گردد كه :
1- بكار گيري مديران آموزش ديده در پستهاي مديريتي بري دست يافتن به كارآيي بيشتر
2- فراهم آوردن آموزشهاي مكاتبه اي و گواهي معتبر و تشويق مديران در امر آموزش .
3- حداقل سالي دو جلد كتاب جديد در رابطه با مديريت آموزشي در اختيار مديران جهت مطالعه قرار گيرد و از آن آزمون بعمل آيد بر اساس نتايج حاصله گواهي ضمن خدمت صادر گردد .
4- پيشنهاد مي شود جهت يافتن اطلاعات دقيق و كامل تحقيق جداگانه با تفكيك سه مقطع ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) در شهرستان ساوجبلاغ صورت گيرد .


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : كليات

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق
فصل سوم : روش تحقيقي فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم :
منابع و مأخذ

فهرست جداول
عنوان صفحه

مقدمه
بدون شك در دوران كنوني شايد هيچ شغلي نباشد كه پرداختن به آن به آموختي مقدمات و مهارتهاي خاص نياز نداشته باشند در ميان مشاغل حرفه اي جهان آموزش هاي پيش از خدمت بخش جدا ناشدني و انكار نا پذير ان شغل به شمار مي آيد و همة داوطلبان چنان مشاغلي بايد گواهينامه هاي علمي و فني استواري مبني بر طي موفقيت آميز دوره حرفه اي پيش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز كار دريافت دارند .
مديريت آموزش و پرورش در شمار يكي از مشاغل حرفه اي است كه به دليل اهميت و تأثير عظيمي كه در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دورة آموزش پيش از خدمت و احراز و شايستگيهاي علمي ، فني و اخلاقي يا در موارد ويژه طي دوره هاي آموزش ضمن خدمت نبايد مجاز شمرده شود .
هم اكنون در سراسر جهان پيشرفته براي مديران آموزشگاهها و ديگر مسئولاني كه در نظام هاي آموزش و پرورش به مديريت مي پردازند دوره هاي حرفه اي و تخصصي گوناگوني در دانشگاهها و ديگر مراكز آموزشي عالي بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلي با طيب آن دوره ها خود را براي كار مديريت و ادارة نهادهاي آموزشي آماده مي سازند . از سوي ديگر در نظام آموزش و پروورش بشياري از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه اقتصادي اجتماعي رسم و سنت كهن آن است كه از ميان جامعه معلمان آنان را كه درخشش و شليستگي فني و شغلي در كار تدريس دارند به كار مديريت آموزشگاه يا سازمان آموزش و پرورش منصوب كنند ، در اين زمينه بي آنكه در اهميت سابقه آموزش براي مديران آموزشگاهها يا واحدهاي آموزش و پرورش ترديد شود بايد ياآور شد كه در مرتبة نخست مهارتهاي لازم براي اداره كردن يك آموزشگاه يا واحد آموزشي و تجربة كامياب معلمان در اتاق درس ارتباطي ندارد و مردر مرتبة دوم تجربه ممتد تدريس ويژگيهاي معلمي مي تواند در راه اعمال مديريت مؤثر آموزشي موانع غير لازم پديد آورد . كاميابي در كار مديريت اموزشگاهها و مشاغل كليدي و سياست گذاري نظام آموزش و پرورش به اگاهي ها و دانش هاي خاص و ديگري جز هنر معلمي وابسه است هم اكنون گروه بس عظيمي از كاركنان آموزش و پرورش كشور عهده دار وظيفة مديريت و كارگرداني مناطق و ادارات ستادي و اجرايي آموزش و پرورش و سازمانهاي سياست گذاري نظام در سراسر كشور هستند و شايسته آن است كه همة نامزدان و دارندگان شغل مديريت در همة رده هاي آموزشي كشور هرگز به مقام مديريت منصوب يا در آن مقام تثبيت نشوند مگر پيش از انتصاب يا در زمان تصدي دوره اي را به صورت شرايط و ابزار ابقاي شغل مديريت با كاميابي طي كرده يا طي نمايند البته تا زمانب كه چنين آرماني به تحقق برسد بايد تلاش شود تا مديران مشاغل و داوطلبان دستيابي به مشاغل مديريت بيش از تصدي يا در زمان تصدي بتواند با طي دوره هاي خاص مديريت خود را با شايستگيهاي علمي و فني مجهز گردانند و با نگرشها و ديدگاههاي امروز دانش مديريت آشنا شوند .
در وضع آرماني همة دانشكده هاي علوم تربيتي ، علوم اجتماعي و مديريت كشور بايد تجهيز شوند تا با همكاري وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل اجرائي مناطق دوره هاي گوناگون مديريت براي مديران شاغل و داوطلبان مديريت برپا دارند آنان پس از طي آن دوره ها بتوانند با كاميابي و تسلط بيشتر به وظيفة سنگين ، پيچيده و دشوار هدايت و رهبري نظام آموزشي بپردازند و تراز بهره وري نظام را افزايش دهند .
بنابراين آموختن مديريت آموزشي با توجه به گسترش وظايف و پيچيدگي آن ضرورت دارد زيرا نبايد مراكر آموزشي و اداري را ددر اختيار كساني قرار داد كه آگاه به علوم و فنون و مهارتهاي مرتبط با مديريت آموزشي نباشند ، آنچه امرئز قابل لمس است اين است كه اهميت نقش مدير آموزشي و ضرورت تربيت او هعنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است و از اين رو غالباً اقدام چشمگيري در زمينة تربيت مدير مشاهده نمي شود در صورتي كه با توجه به اهميت نقش آموزش و پرورش و مديريت آن آموزش و تربيت افرادي كه بتوانند در همة سطوح و رده هاي نظام آموزش و پرورش رسمي نقش هاي رهبري و مديريت را عهده دار شوند بيش از بيش ضرورت مي يابدد بيشينة معلمي و تجربه هاي ناشي از آن گرچه زمينه ساز خوب و لازمي براي ايفاي وظايف و رهبري يك مركز آموزش است ولي به تنهايي كافي نيست مديران آموزشي بايد علاوه بر آن در حيطة معارف ، علوم و فنون و مهارتهاي مرتبط با آموزش و پرورش و مديريت به اندازة كافي آموزش ببينند و پس از طي آموزشهاي لازم بايد طبق ضوابطي وقيق و مشخصي انتخاب شوند و اينك آنچه پيش روي داريد تحقيقي است كه ويژگيهاي مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ را با آيين نامه انتصاب مديران مطابقت نموده است ، اميد است كه يافته هاي اين تحقيق بتواند به كاربرد ضوابط در انتخاب مديران مقاطع مختلف آموزشي كمك نمايد .


دانلود تحقیق


دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران


تحقیق پیراپزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد بررسی ناهنجاری های بدنی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ايذه

آموزش اکسل 2007 49ص pdf

تحقیق درمورد برگزيده اي از كتاب زندگينامه شاعران و دانشمندان درباره حافظ

مقاله وجود آب و اهميت آن در طبيعت 16 ص

مقاله وجود آب و اهميت آن در طبيعت 16 ص

تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان 30 ص

نقشه زمین شناسی 100,000 سردشت

تحقیق در مورد راز حروف مقطعه در قرآن 24 ص

تحقیق درباره بررسی عملکرد الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )

پاورپوینت آشنایی با جنگل های ایران