دانلود فایل


دانلود پاورپوینت مهارت هاي بنيادي و بازي هاي پرورشي - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت مهارت های بنیادی و بازی های پرورشی

دانلود فایل دانلود پاورپوینت مهارت هاي بنيادي و بازي هاي پرورشي رشد: تغییر دائمی همرا با افزایش سن که به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می شود.رشد فرايندي چند بعدي است.رشد حرکتی: فرایند متوالی و مداوم تغییر رفتار حرکتی در طول حیات که به پیشرفت های فردی از حرکات ساده، غیر نظامدار، و حرکات غیر ماهرانه تا پیشرفت مهارت های حرکتی پیچیده و سازماندار عالی و بالاخره به مهارت هایی که با کهنسالی همراه اند مربوط است.حرکت : تغییر در وضع بدن مفهوم رشد وتكامل:رشد واژه اي عمومي و كلي است و به تمامي تغييرات ساختاري و عملكردي -خواه پیشرونده و خواه پسرونده- در طول عمر، از لقاح تا مرگ، اشاره دارد. رشد فرآيندي متوالي، مداوم و وابسته به سن است كه نمو (افزايش اندازه يا جرم بدن)، باليدگي (پيشرفت كيفيت عملكردي بدن) و سالمندي را در بر مي گيرد. تغييرات رشد داراي ويژگي هاي زير مي باشد:ساختاري(كمي) و عملكردي (كيفي) هستند. متوالي هستند و ترتيبي تقريباً قابل پيش بيني دارند. هر رفتار بر پايه ي رفتار هاي قبلي شكل مي گيرد. مثلاً ايستادن پیشنیاز راه رفتنعوامل مختلفي (ژنتيك، محيط و تكليف و ...) باعث ايجاد اين تغيييرات مي شود. فردی است. اهمیت مطالعه رشد:لزوم آگاهي از رشد تمام جوانب رشد جهت برنامه ريزي در مسير شكوفايي استعدادهاشناسايي موارد غير طبيعي كه نياز به مداخله يا درمان دارند.تعيين و تجویز فعاليت هاي مناسب و برنامه ريزي صحيح براي رشد مطلوب افراد در تمام سنينطراحي و اجراي فعاليت هاي مختلف حركتي بر اساس اصول براي دوره هاي سني مختلف مهارت حرکتی و مهارت ورزشی:مهارت حركتی(Motor Skill): یکی از اشكال حركت است وبه الگوي حركت بنيادي كه با دقت و كنترل بيشتري انجام مي شود، اشاره دارد.مهارت ورزشي (Sport Skill): پالايش يا تركيبي از الگوي حركات بنيادي يا مهارتهاي حركتی است که براي اجراي يك فعاليت ورزشي به کار گرفته می شود. مفاهيم حوزه پرورش حركتي و ورزش :رفتارحركت بازي و ورزش رشد رفتار حرکتی:رفتار حرکتی پیش از تولد آغاز می شود.بعد تولد با بازتاب های ابتدایی دوران طفولیت شروع می شود و با اجرای های ورزشی حرفه ای به اوج می رسد. رشد حرکتی شامل مراحل زیر است:بازتاب ها (تولد-2 سالگی)حرکات مقدماتیحرکات بنیادیحرکات تخصصی بازتاب ها:نخستین شکل حرکات انسان حرکات بازتابی است. در طول چهار ماه آخر حیات قبل از تولد و چهار ماه نخست بعد از تولد حافظه حرکتی انسان به طور عمده از حرکات بازتابی تشکیل شده است.رفلکس ها زیر بنایی حرکات دیگر هستند و پایه ای را برای دوره های دیگر فراهم می کنند.اکثریت بازتاب ها توسط سطوح پایین قشر مغز مثل نخاع، بصل النخاع، ساقه مغز و برجستگی های حلقوی کتنرل می شوند. حرکات مقدماتی:حرکات پایه ای اولین حرکات ارادی کودک می باشند که برای حیات و بقاء لازم می باشد. حرکات ابتدایی در سه گروه طبقه بندی می شوند:1-حرکات استواری: حرکات استواری یا کنترل وضعیت بدن شامل دامنه وسیعی از حرکات ارادی، از کنترل سر تا کسب وضعیت قائم است. (مانند کنترل سر و گردن و غیره )2-حرکات جابه جایی: - حرکاتی که در آن بدن جابجا می شود (مانند سینه خیز رفتن و چهار دست و پا رفتن و غیره)3-حرکات دستکاری: حرکات دستکاری مستلزم استفاده ارادی از دست هاست که منجر به کسب توانایی دسترسی، چنگ زدن و رها کردن پیشرفته می شود. (مانند حرکات دسترسی و چنگ زدن و غیره) مهارت های بنیادی:پس از حرکات مقدماتی، حرکات بنیادی ظاهر می شوند. در دوره ی حرکات بنیادی، کودک به نحوه ی اجرای انواع حرکات استواری، جابجایی و دستکاری به صورت مجزا و سپس در ترکیب با یکدیگر پی می برد. برخلاف حرکات رفلکسی و مقدماتی، حرکات بنیادی خصوصا در مرحله ی آخر (مرحله ی پیشرفته) از عوامل محیطی و عوامل مربوط به تکلیف تاثیر زیادی می پذیرند.مهارت حرکتی بنیادی یا اساسی: عبارت است از فعالیتی که دارای هدف مشخص و معین است. بنابرین مهارت های بنیادی، پایه و اساس فعالیت های حرکتی پیشرفته و پیچیده تر مراحل بعدی تکامل را؛ فراهم می کنند.دوره ی حرکات بنیادی از سه مرحله ی مجزا که دارای همپوشانی هستند، تشکیل شده است: مرحله ی ابتدایی، در حال رشد و پیشرفتهمرحله ی ابتدایی (2 تا 3 سالگی) که معمولا در دوره ی نوپایی مشاهده می شود، اولین تلاش های هدفدار برای اجرای حرکات بنیادی صورت می گیرد. حرکات بنیادی در این مرحله دارای ترتیبی اشتباه بوده یا فاقد بخش های از زنجیره حرکت می باشند، هماهنگی ضعیفی دارند و فرد در اجرای حرکت یا به طور محدود و یا بیش از حد از بدن استفاده می کند.در مرحله ی در حال رشد (4 تا 5 سالگی ) که معمولا در اوایل دوره کودکی دیده می شود، کنترل و هماهنگی حرکات بنیادی افزایش می یابد؛ ولی استفاده از بدن، هنوز محدود یا بیش از حد است. رشد حرکتی تا این مرحله، عمدتا از طریق فرایند بالیدگی صورت می گیرد. اگر شرایط مناسب محیطی فراهم نباشد، افراد به مراحل بالاتر رشد حرکتی صعود نخواهند کرد. مرحله ی پیشرفته (6تا 7 سالگی) غالبا در اواسط یا اواخر دوره ی کودکی دیده می شود، کنترل، هماهنگی و کارایی مکانیکی افزایش می یابد. رشد آن دسته از مهارت های دستکاری که نیازهای ادراکی- حرکتی بیشتری دارد، مثل دریافت، ضربه با دست به توپ متحرک و ضربه با پنجه تا اندازه ای کندتر بوده و دیرتر به مرحله ی پیشرفته می رسند. رسیدن به این مرحله مستلزم فرصت های تمرینی، تشویق و آموزش است. نرسیدن به این مرحله، از رشد حرکتی و رسیدن به مراحل بعدی جلوگیری می کند. انواع مهارت های بنیادی:استواری— دودسته محوری و تعادلیجابجاییدستکاری حرکات تخصصی:در دوره حرکات تخصصی، حرکات بنیادی به تدریج پالایش یافته و ترکیب می شوند تا در زندگی روزمره و فعالیتهای ورزشی استفاده شوند.این دوره شامل سه مرحله است. این دوره نیز شامل سه مرحله است:1) مرحله گذر یا انتقالی– 7 تا 10 سالگی – در این مرحله کودک همان عناصر حرکات بنیادی را به کنترل و دقت بیشتر انجام می دهدو کاربرد و ترکیب آنها را در موقعیت های مختلف آغاز می کند.2)مرحله کاربرد-11 تا 13 سالگی – در این مرحله تجربیات و قابلیت های شناختی کودک افزایش پیدا کرده و بر اساس عوامل فردی، محیطی و عوامل مربوط به تکلیف در مورد عملکرد های گوناگون تصمیم گیری می کند. در این مرحله شرکت در فعالیت های خاص را ترجیح می دهد و از شرکت در برخی فعایت ها خود داری می کنند. در اين دوره افراد مطابق علاقه و توانائيهايشان، ورزشهاي تيمي يا انفرادي رابراي تخصصي شدن انتخاب مي كنند. خود آزمايي آنها از قدرتها , ضعفها , فرصتها و محدوديتها در حقيقت انتخاب آنها را محدود مي سازد.3) مرحله استفاده(بهره برداری) مادام العمر-از 14 سالگی-در این مرحله کودک رشد بیشینه را در حرکات خود نشان می دهدو حرکات کسب شده را در سراسر زندگی مورد استفاده قرار می دهد. مدل ساعت شنی:گالاهو رشد حرکتی انسان را با تأکیدی ویژه بر خصوصیات محیطی، خصوصصیات فردی و تکلیف به ساعت شنی تشبیه کرد که به دیدگاه بوم شناختی برمی گردد. رشد حرکتی انسان در قالب ساعت شنی چهار دوره حرکت مختلف دارد 1. دوره حرکات رفلکسی2. حرکات مقدماتی (پایه)3.حرکات بنیادی4. حرکات تخصصیممکن است این دوره ها با هم همپوشانی داشته باشند و قبل از پایان یک دوره، دوره بعدی آغاز شود. دامنه سنی هر دوره بستگی به شرایط تجربی (محیط ) و ساختار ژنتیکی دارد که ممکن است افراد مختلف دارای زمان ظهور متفاوتی باشند. مدل ساعت شنی گالاهو، مدلی سه بعدی است که سه حیطه شناختی، عاطفی و حرکتی و اثر متقابل آنها را در بر می گیرد. مشاهده اجرا های حرکتی کودکان:مربي بايد بتواند با دقت مهارتهاي حركتي را مشاهده و ارزيابي كند و به شاگرد خود بازخورد بدهد. در فرايند مشاهده بايد بيشتر بر ويژگيهاي اصلي و مهم الگوي مهارت تمركز كنيم تا نتيجه ي اجراي آن. مشاهده كننده بايد روش هاي مشاهده را بياموزد كه يك مهارت است و نياز به تمرين دارد. سه اصل براي مربيان ومعلمان جهت پيشرفت مهارت مشاهده: 1ـ تجزيه و تحليل 2ـ طرح و برنامه ريزي 3ـ وضع قرار گرفتن 1-به منظور تجزيه و تحليل رشد حركت، مشاهده كننده ابتدا بايد ترتيب رشد مهارت شامل ويژگي هاي هر مرحله و اصول مكانيكي درگير در اجراي ماهرانه را بداند.2-بايد طرح و برنامه هاي خود را نظم دهد از پرداختن به مسائل جانبي پس از شروع فعاليت خودداري كنند Z نوشتن دستورالعمل بر اساس مراحل رشدي كه توسط محققين تنظيم و پيشنهاد شده است + مشاهده ي مكرر ويژگي هاي برجسته ي يك مهارت3-اصل سوم برخي تنها در يك وضعيت ثابت قرار مي گيرند، و همه چيز را از همان نقطه مشاهده مي كنند. برخي از ويژگيهاي برجسته را تنها مي توان از يك زاويه ديد. زاويه هاي اصلي مشاهده: پهلو، پشت سر و روبرو هستند. حركت مشاهده كننده هم مي تواند مفيد باشد (تغيير زاويه حين حركت). فرايند مشاهده نياز به تمركز و توجه دارد، چند نکته براي راهنمايي ارزيابي: تشريح حركات و ويژگي هاي وضعي هر مرحله در ترتيب رشديطرح ارزيابي حركت به گونه اي كه هر فرد سريع و با دقت در سطوح رشدي خود قرار گيرد.يك برگه ثبت به شكلي كه مرحله ي رشدي سريعاً براي استفاده در آينده ثبت شود.يك طرح مشاهده اي موجب مي شود شما براي هر جزء (بدن) يك وضعيت يا حركت خاص را در يك زمان مشاهده كنيد. مرحله رشدی فراگيران پايگاه هاي استعداديابي:ورودي هاي پسر در سنين ٩ تا ١٢ سال هستند و دختران در سنين ٨ تا ١١ سالمطابق مدل رشدي گاﻻهو در اين دوره ي سني، حركات بنيادي به تدريج پاﻻيش يافته و تركيب مي شوند تا در زندگي روزانه، فعاليت هاي تفريحي و ورزشي مورد استفاده قرار گيرند.دوره ي حركات تخصصي {شامل سه مرحله ي انتقالي، كاربرد و استفاده ي مادام العمر است} شامل 43 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت مهارت های بنیادی و بازی های پرورشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لایه (شیپ فایل ) کاربری اراضی کل ایران

پاورپوینت اصول اخلاقی در مدیریت پروژه

تحقیق در مورد جغد

آموزش ابتدایی 21 ص

پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه نهم: استدلال و اثبات در هندسه

تحقیق درباره ارتباط با امام زمان

تحقیق در مورد قاچاق كالا

تحقیق در مورد میکروسکوپ 6 ص

پاورپوینت مفاهیم پایه در درمانهای رفتاری و شناختی..

مقاله . آشنایی با موتور يخچال