دانلود فایل


دانلود مقاله ارشد عمران حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه عمران , پایان نامه کارشناسی عمران , پایان نامه ارشد عمران , مقاله عمران , مقاله کارشناسی عمران , مقاله ارشد عمران , تحقیق عمران , رشته

دانلود فایل دانلود مقاله ارشد عمران حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار دانلود مقاله ارشد عمران حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار158ص فصل اولرفتار خميري ( پلاستيك)1-1- مقدمهعلم مربوط به مطالعه و بحث و تحقيق درباره خاصيت خميري اجسام (پلاستيسيته) را مي توان بدو قسمت متمايز از يكديگر بترتيب زير تقسيم كرد:حالت اول بيشتر براي مهندسين محاسب و طراح در انجام محاسبات ساختمانهاي فلزي و سازه ها، موشكها، ماشنيها، دستگاههاي مكانيكي و نظاير آنها بكار ميرود و بحث و تجزيه و تحليل مسائل مربوط بحالت ارتجاعي خميري بدون استفاده از كامپيوتر امكان پذير نيست و از سالهاي 1960 ببعد شروع به حل اين مسائل با استفاده از كامپيوتر گرديد. حالت دوم بطور كلي براي مهندسين توليد جهت طرح ماشينها و دستگاههاي نورد، كشيدن سيمها و حديده كاري، چكش كاري، تزريق فلزات، فرم دادن قطعات و ايجاد تغيير شكل دائمي در آنها قابل استفاده است.تاريخ علم حالت خميري از سال 1864 كه ترسكا (TRESCA) نتایج کارهای خودش را درباره سنبه زنی و حديده كاري و تزريق منتشر كرد شروع مي شود. او در اين موقع با آزمايشهائي كه انجام داد مبناي تسليم را بوسيلة فرمول نشان داد. چند سال بعد با استفاده از نتايج ترسكا، سنت و نانت (SAINT-VENANT) ولوي (LEVY)پايه هاي تئوري جديد حالت خميري را بيان كردند. براي 75 سال بعدي پيشرفت خيلي كند و ناهموار بود، گر چه كمك مهمي توسط فن ميسز و هنکي (HENCKY) ، پراند تل (PRANDTL )و سايرين شد، تقريباً فقط از سال 1945 بود كه نظرية يك شكلي پديدار گشت. از آن موقع كوششهاي متمركزي بوسيله بسياري از پژوهندگان انجام گرفت كه با سرعت زيادي به پيش ميرود. خلاصة تاريخچة پژوهشگران بوسيلة هيل (HILL) و وسترگارد (WESTERGAARD) بنحو شايسته اي بيان شده است.نظريه هاي خميري به دو دسته تقسيم ميشوند: نظريه هاي فيزيكي و نظريه هاي رياضي. نظريه هاي فيزيكي در پي آنستكه علت جاري شدن خميري فلزات را در يابد. وقتيكه مصالح از نقطة نظر ميكروسكپي ديده شود، كوشش اين است كه معلوم گردد برسراتمها- كريستالها و دانه هاي مصالحي كه در حالت جريان خميري مي باشد چه مي آيد. نظريه هاي رياضي از طرف ديگردر طبيعت بصورت حادثة منطقي به موضوع توجه كرده سعي ميكند كه آنرا فرمول بندي نموده و در حالت بزرگ و مرئي بشكل قابل استفاده در آورد بدون اينكه بطور عميق به مبناهاي فيزيكي توجه داشته باشد. اميد احتمالي البته اين است كه بالاخره ايندو نظريه يكي شده و حالت و وضع مصالح را در حالت خميري تعيين نموده و مبنائي براي استفاده هر عملي به مهندسين بدهد. در اين بخش بيشتر روي فرضيه هاي رياضي اقدام شده است طوريكه اين فرضيه ها از نوع فيزيكي كاملاً متمايز است. فرضيه هاي فيزيكي توسط فيزيكدانها مخصوص فيزيكدانهاي حالت جامد مورد بحث و مطالعه واقع مي شود.بحث دربارة حالت جريان خميري در فلزات بصورت زير از طريق درك مستقيم انجام مي شود: هرگاه نواري از فولاد در نظر گرفته شود كه يك طرف آن درگيره اي ثابت شده و بطرف ديگرش نيروي خمشي وارد آيد، طرف آزاد خم ميگردد. اگر مقدار نيروي وارده زياد نباشد وقتي نيرو برداشته شود انتهاي آزاد نوار بحالت اوليه برگشت خواهد يافت طوريكه هيچگونه تغيير شكل محسوس در نوار باقي نمي ماند. هرگاه نيروي وارد به انتهاي آزاد بزرگ باشد پس از برداشت نيرو ديگر جسم بحالت اول بر نمي گردد ومقداري از تغيير شكل در آن بطور دائم خواهد ماند و گفته مي شود كه تغيير شكل خميري در جسم ايجاد گرديده است. منظور ما اين نيست كه معلوم كنيم چرا تغيير شكل خميري در جسم توليد شده است بلكه مي خواهيم تعيين كنيم كه از نظر عوامل وارد بجسم مانند تنشها- كرنشها- و بارها چه پديده هائي در جسم بوجود آمده است.بطور خلاصه، حالت خميري عبارتست از خاصيت اجسام سخت وقتي كه تحت اثر بارهاي خارجي تغيير شكل دائمي در آنها ايجاد شود، حالت ارتجاعي يا الاستيسيته عبارتست از خاصيت جسم سخت كه تغيير شكل حاصله در آنها با برداشتن بار از بين رفته و بشكل اول برگشت پيدا كند. در حقيقت تعريف اجسام ارتجاعي كاملاً تصوري مي باشد زيرا اجسام طبيعي پس از برداشت نيروهاي وارده كم و پيش مقداري از تغيير شكل را در خود نگه ميدارد و لو ميزان نيروي موثر آنها كم باشد.براي چنين اجسام ارتجاعي مقدار تغيير شكل توليد شده بقدري كم است كه در اثر بارهاي كوچك قابل اندازه گيري نيست. بنابراين نظرية پلاستيسيته در حالاتي بكار برده مي شود كه بارهاي وارد جسم بمقداري باشد كه تغيير شكلهاي دائمي حاصله در جسم قابل اندازه گيري باشد. نظرية حالت خميري اجسام را ميتوان به دو قسمت تقسيم كرد. در يك قسمت عمليات تغيير فرم دادن فلزات مانند چكش كاري- حديده كاري- تزريق- نورد كاري و غيره بررسي مي شود كه در آنها تغيير شكلهاي خميري (پلاستيكي) به مقدار زياد مشاهده مي شود.براي اين نوع مسائل مي توان از كرنشهاي ارتجاعي صرف نظر كرد و فلز را مي توان خميري كامل فرض نمود. در قسمت ديگر دسته اي از مسائل قرار مي گيرد كه مقدار كرنشهاي خميري در مقابل كرنشهاي ارتجاعي كوچك است اين قسمت يا نوع دوم از كرنشها براي طراحان ماشينها و محاسبان سازه ها در درجه اول اهميت است. با توجه فراواني كه اخيراً روي تقليل وزن هواپيما- موشكها- كشتي هاي فضائي و نظاير آنها بكار ميرود ديگر طراحان اين دستگاهها نمي توانند ضرائب اطمينان را در سطح بالا در نظر بگيرند و ميبايد كه حداكثر نسبت بار به وزن را در محاسبات بدست آورند. اين نوع محاسبه مطمئناً در ناحية پلاستيك انجام خواهد شد. حتي در موارد استعمال سادة صنعتي رقابت شديدي روي كاربرد مصالح و بازده بالاتر وجود دارد.1-2- آزمايشهاي مبنائيدر اين بخش نتايج بعضي آزمايشهاي مبنا روي فلزات نشان داده شده است منحني تنش- كرنش در مورد كشش كه اساس تئوري پلاستيسيته مي باشد بطور تفصيل آمده است. اثر بارگزاري معكوس- نرخ كرنش، دما و فشار هيدرواستاتيك بطور خلاصه بحث شده است. منحني هاي تصويري تنش- كرنش و نمونه هاي متعدي از مصالح و عمل آنها در آزمايشها شرح داده شده است.1-2-1- آزمايش كششساده ترين و عمومي ترين آزمايشها كه مهمترين آنها نيز مي باشد، آزمايش كشش ساده است. يك نمونة استوانه اي شكل كه در شكل 1-1 نشان داده شده است در داخل ماشين قرار داده مي شود، بار بتدريج اضافه مي شود، تغييرات ميزان بار وارده در مقابل تغيير طول علامت گزارش شده روي نمونه و كم شدن قطر آن يادداشت مي شود. نوع عمومي نمودار تنش در مقابل كرنش در شكل 2-1 نشان داده شده است.تنش اسمي كه عبارت از بار وارده بر سطح مقطع اولية نمونه است در مقابل كرنش قراردادي كه همان كرنش مهندسي ناميده مي شود رسم شده است. كرنش مهندسي (قراردادي) عبارتست از مقدار اضافه طول تقسيم بر طول اوليه علامت گزاري شده در روي نمونه تنش اسمي را ميتوان بوسيلة رابطة زير نشان داد. و كرنش مهندسي (قراردادي) توسط رابطة زير نشان داده مي شود: (2-1) در شروع ملاحظه مي شود كه رابطة بين تنش و كرنش خطي است. اين قسمت خطي تا نقطة A ادامه مي يابد كه به حد تناسب معروف است. در اين ناحيه است كه تئوري خطي ارتجاعي با استفاده قانون هوك معتبر است.شکل 1-1- نمونه کششیبا زياد كردن تنش مقدار كرنش نيز اضافه مي شود ولي اين اضافه كرنش ديگر تابع خطي تنش نيست ولي هنوز جسم داراي خاصيت ارتجاعي مي باشد يعني بازاي برداشتن بار نمونه بوضع اوليه اش برگشت پيدا مي كند.با زياد كردن تنش مقدار كرنش نيز اضافه مي شود ولي اين اضافه كرنش ديگر تابع خطي تنش نيست ولي هنوز جسم داراي خاصيت ارتجاعي مي باشد يعني بازاي برداشتن بار نمونه بوضع اوليه اش برگشت پيدا مي كند. شکل 2-1- نمودار تنش اسمی – کرنش مهندسیاين حالت تا نقطه B ادامه دارد كه به حد ارتجاعي معروف است و گفته مي شود كه نقطه تسليم رسيده است. در خيلي از مصالح فاصله بين نقاط A وB كم است. براي منظورهاي ما اين دو نقطه یکي فرض مي شوند. ضمناً تعيين محل نقطه هاي AوB تا ميزان زيادي بستگي به دقت و حساسيت دستگاههاي اندازه گيري دارند. در مورد بعضي از مصالح صنعتي براي تعيين نقطه تسليم با آن چنان اشكالي برخورد مي شود كه اجباراً نقطه اي را با ميزان كرنش معلوم براي تسليم انتخاب مي كنند، بعنوان مثال نقطه اي را كه داراي 2/0% درصد كرنش است مي توان انتخاب نمود، تنش چنين نقطه اي را تنش تسليم فرعي و يا تنش تسليم كرنشي مي نامند. پس از نقطة حد ارتجاعي در جسم تغيير شكل دائمي بوجود مي آيد كه به تغيير شكلهاي خميري معروف هستند. كرنشهاي حاصله در اجسام در حد ارتجاعي بين (001/0 تا 1/0) در صد مي باشند. وقتي كه بار از حد ارتجاعی بگذرد كرنشها با نرخ زيادتري اضافه مي شوند. البته تا موقعيكه بار اضافه نشود كرنش اضافه نخواهد شد. اين حالت را در جسم سختي كار يا سختي كرنش مي نامند.مقدار تنش لازم براي اينكه كرنش خميري بيشتري در جسم ايجاد شود تنش جريان مي نامند. وقتي آزمايش ادامه پيدا كند منحني بنقطة C كه در آن بارماكزيم مقدار خود را دارد مي رسد، اين نقطه كه به نقطة حداكثر بار يا نقطه عدم تعادل معروف است نمونه به حالت ميان باريك در مي آيد و سپس در نقطه D ميشكند. پس از نقطه C يك حالت تنش سه محوري وجود دارد. نقطه C نشان دهندة حد قسمتي از محني است كه قابل استفاده از نظر تئوري – پلاستيسيته در آزمايش كشش است. مقدار تنش در نقطه C به مقاومت كششي و يا حد تنش معروف است. هرگاه در هر نقطه اي بين حد ارتجاعي B و بارماكزيم C بار وارده بر داشته شود منحني باربرداري موازي با خط نشان دهندة حالت ارتجاعي مانند B¢C¢ بدست مي آيد، بنابراين مقداري از كرنش در جسم مانده و مقداري برگشت داده مي شود كه اين مقدار اخير كرنش ارتجاعي در تغيير شكل كلي ناميده مي گردد. ملاحظه مي شود كه كرنش كلي جسم را مي توان مجموعة دو قسمت كرنش ارتجاعي و كرنش خميري (پلاستيكي) در نظر گرفت، يعني: (3-1) اگر مجدداً با روي جسم گزارده شود منحني B¢C¢ با تغيير كوچكي مجدداً ترسيم مي شود. در واقع حلقة كوچك پس ماند كرنشي تشكيل مي شود كه قابل اغماض است. جريان خميري تقريباً تا نقطه B¢ شروع نمي شود. اگر بارگزاري ادامه يابد منحني B¢C ادامه پيدا مي كند و چنان ادامه خواهد داشت كه اصلا برداشتن بار اتفاق نيفتاده است. در اينصورت نقطة B¢ عبارت خواهد بود از نقطه تسليم جديد براي جسمي كه در آن سختي كرنشي بوجود آمده است.بعضي از مصالح مانند فولاد نرمي كه آب گرفته شده است درموقع آزمايش كشش ساده پس از رسيدن به نقطه تسليم بالائيB يك دفعه به نقطة پائين تري نزول پيدا ميكنند و اين حالت توسط نقطه چين روي شكل 2-1 نشان داده شده است. نمونه در اين موقع با باري تقريباً ثابت اضافه طول پيدا مي كند طوريكه اين كرنش تقريباً ده برابر كرنش نقطهB است و سپس کار سختي شروع مي شود. ميزان تنش در قسمت پائين كه خط مستقيم تسليم را نشان مي دهد به تنش تسليم پائيني معروف است و حالتي از جسم را نشان مي دهد كه بعلت اوضاع غير متعادل جهشي بين تسليم بالائي B و تنش پائيني حاصله در اثر انتشار نوارهاي لودر در نمونه بوجود آمده است. نقطه تسليم بالائي در مقابل تنشهاي خمشي يا ناهمگن بودن جسم و يا نرخ بارگزاري روي جسم خيلي حساس است. جريان خميري در نقطه تسليم به مقدار خيلي كمي توليد مي شود و به همين جهت است كه در محاسبات طراحي ماشينها بايد نقطه تسليم پائيني را از نظر جريان خميري مورد توجه قرار داد.1-2-2- نمودار تنش حقيقي- كرنش حقيقي ترسيم منحني تنش اسمي در مقابل كرنش قراردادي در بالا ذكر شد. كاملاً واضح است كه تنش اسمي همان تنش واقعي وارد به نمونه نيست زيرا سطح مقطع نمونه مرتباً در موقع آزمايش كششي كاهش مي يابد. براي تنشهائي كه تا نقطه تسليم و نزديك آن باشد اين تمايز خيلي مشخص نيست. در تنشهاي بالاتر اين تمايز نسبتاً مهم مي شود. تنش حقيقي را مي توان بترتيب زير از تنش اسمي متمايز ساخت طوريكه اگر از تغييرات كوچك حجمي صرف نظر شود و جسم مورد آزمايش غير قابل تراكم فرض شود ميتوان نوشت كه:كه در آن بترتيب سطح مقطع و طول اولية مورد آزمايش از نمونه و AوL مقادير جاري آنها در طول آزمايش است. اگر P بار وارده باشد در اينصورت تنش واقعي عبارتست از:ولي تنش اسمي مساويست با: كرنش قراردادي نيز مساويست با: در اينصورت مي توان نوشت كه:(4-1) با يك توضيح مشابه مي توان نشان داد كه كرنش قراردادي يا كرنش مهندسي كاملاً كرنش واقعي جسم را نشان نمي دهد زيرا مبناي اندازه گيري آن طول اوليه جسم (يا قسمت مورد آزمايش نمونه) مي باشد در حاليكه طول جسم مرتباً در حال تغيير است. تعريف ديگري بوسيله لودويك (LODWIK)ِ روي طول متغير جسم بيان گرديد. بنابراين تغيير كرنش جسم بوسيله رابطه زير: (5-1) بيان گرديد كه كرنش كلي جسم در تمام طول آزمايش برابر خواهد بود با:(6-1) به كرنش طبيعي معروف بوده و کرنش لگاريتمي يا كرنش واقعي معروف بوده و تقريباً مي توان گفت كه مقدار متوسط كرنش بين فاصله تا است. رابطه آن با كرنش مهندسي با استفاده از بصورت زير در مي آيد:(7-1)
براي كرنشهاي كوچك هر دو تقريباً شبيه يكديگر مي باشند و به همين علت در كرنشهاي كم عموماً از كرنش مهندسي استفاده مي شود. كرنش طبيعي نيز مزاياي زيادي دارد مثلاً كرنشهاي طبيعي را ميتوان با هم جمع كرد در حاليكه كرنشهاي مهندسي را نمي توان با هم جمع نمود. ثانياً اگر يك جسم نرم مورد آزمايش فشار و كشش واقع شود منحني هاي تنش حقيقي در مقابل كرنش طبيعي براي هر دو تقريباً شبيه يكديگر خواهد بود در حاليكه اگر نمودارهاي تنش مهندسي درمقابل كرنش مهندسي يكي براي كشش و ديگري براي آزمايش فشار رسم شود اين دو شبيه يكديگر نخواهند بود. از طرف ديگر شرط تراكم ناپذيري با استفاده از كرنش طبيعي به صورت ساده تري بيان مي شود:(8-1) در حاليكه همين شرط با استفاده از كرنش مهندسي به شكل زير در خواهد آمد: (9-1) كه فقط در موقعيكه كرنشها خيلي كوچگ هستند بصورت زير در مي آيد:
اگر نمودار تنش حقيقي درمقابل كرنش حقيقي براي آزمايش كشش ساده كه قبلاً شرح داده شده است رسم گردد منحني عيناً شبيه نمودار قبلي نقطه تسليم و خيلي كم بالاتر از آن بدست مي آيد. پس از اين نقطه و نمودار از هم جدا مي شوند طوريكه منحني تنش حقيقي هميشه بالاتر از منحني تنش اسمي است و داراي نقطه ماكزيمي نخواهد بود. ميزان تنش حقيقي در نقطه تنش حد را به طريق زير مي توان بدست آورد:چون هميشه رابطة برقرار است، كه در آن P نيروي وارده تنش وA سطح مقطع نمونه است بنابراين در نقطة ماكزيم تنش چنين بدست مي آيد.(10-1) در روي منحني در مقابل مقدار در نقطه حد تنش روي نمودار – تنش و كرنش مهندسي وقتي اتفاق مي افتد كه شيب منحني برابر تنش در آن نقطه باشد. چنين نقطه اي در شكل 3-1 نشان داده شده است.از طرف ديگر براي رسم نمودار تنش حقيقي در مقابل كرنش طبيعي مي توان از كرنش قطري بجاي كرنش طولي استفاده كرد بشرط آنكه شكل مقطع نمونه گرد باشد. در اينصورت هر گاه كرنش قطري نمونه باشد، مي توان نوشت كه:(11-1) كه در آن قطر اوليه و D قطر نمونه در مقطع تنش حقيقي است، بنابراين كرنش طبيعي قطري چنين خواهد بود:(12-1) و با استفاده از رابطه (8-2) كرنش طبيعي طولي برابر خواهد بود با:(13-1) كرنش حقيقي (طبيعي) بازاي هر بار را مي توان با اندازه گيري تغيير قطر نمونه گرد بدست آورد. از رابطه (13-1) ملاحظه مي شود كه كرنش حقيقي را مي توان بصورت زير هم نوشت:(14-1) قسمت راست رابطه بالا را كم شدن حقيقي سطح مقطع مي نامند.واين رابطه نشان مي دهد كه كرنش حقيقي طولي با كم شدن سطح مقطع مساويست.شكل زير نمودار تنش حقيقي را در مقابل كرنش طبيعي براي تعدادي از فلزات و آلياژهاي فولاد نشان مي دهد.شکل 3-1-نمودار تنش و کرنش حقیقیشکل 4-1- نمودار کرنش حقیقی در مقابل کرنش حقیقی برای چند نوع از مصالحشکل 5-1- تنش حقیقی در مقابل کرنش طبیعی روی محورهای لگاریتمیانتهاي منحني ها نقطه پارگي هريك را نشان مي دهد و نقطة تو خالي روي هر منحني محل تنش ماكزيم مربوط به منحني تنش اسمي در مقابل كرنش مهندسي (حد تنش كششي) را معلوم مي سازد كه ضمناً به نقطة عدم تعادل موسوم است. براي رسم تمام نمودار تا نقطه پارگي مقدار كرنشهاي ارتجاعي كه در روي محور طولها بايستي جدا شوند آنقدر كوچك مي باشند كه مشكل مي توان نشان داد. اين نمودارها روي محورهائيكه مقياس لگارتيمي دارند در شكل 5-1 نشان داده شده است. از روي منحني اخير ديده مي شود كه بوسيله معادلة توان و به صورت زير مي شود رابطه تنش حقيقي و كرنش طبيعي را نشان داد. (15-1) كه در آن A و n مقادير ثابت مربوط به جسم بوده و n شيب منحني است وقتي كه روي محورهاي لگارتيمي رسم شود. A را ضريب مقاومت و n را توان سختي كرنشي مي نامند.از رابطة (10-1) چنين استفاده مي شود كه در مورد جسمي كه خواص آن مطابق رابطة (15-1) است مقدار تنش حقيقي در نقطه حد تنش بوسيله رابطة زير بدست مي آيد:(16-1) رابطة مزبور جهت مطالعة اجساميكه تا نقطة شكست تحت آزمايش قرار مي گيرند خيلي مورد استفاده است. معادلة (15-1) را براي تمام اجسام نمي توان بكار برد و همچنين در كرنشهاي خيلي كم يا خيلي زياد قابل استفاده نمي باشند يكي از دانشمندان با اسم مارين (MARIN )تعداد سي و يك جسم را تحت بررسي و مطالعه قرارداد و نتيجه گرفت كه حد متوسط انحراف بين مقادير نظري كه از رابطة (16-1) بدست مي آيد و مقدار عملي آن دو درصد است. تنها عاملي در اجسام كه قابليت تغيير شكل خميري را در آنها نشان مي دهد نرمي آنهاست. تعداد صفحات:158متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

پایان نامه عمران


پایان نامه کارشناسی عمران


پایان نامه ارشد عمران


مقاله عمران


مقاله کارشناسی عمران


مقاله ارشد عمران


تحقیق عمران


رشته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي ...

حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار - پروژه ها

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

... عمران,مقاله ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار. ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

... عمران,مقاله ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار. ...

پایان نامه حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I ...

پایان نامه حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار. دانلود ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

... عمران,مقاله ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار. ...

پروژه بررسی حل كامپيوتري رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ...

... هيسترزيس ستونهاي i شكل و ... i شكل و ستونهاي بست دار: ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار ...

پروژه تحقیق وپایان نامه عمران

... i شكل و ستونهاي بست دار. حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ...

پروژه بررسی حل كامپيوتري رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ...

... هيسترزيس ستونهاي i شكل و ... i شكل و ستونهاي بست دار: ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار ...

تحقیق نقش Routerدر مسیریابی- تحقیق رشته کامپیوتر

دانلود مقاله و ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار ...

حل كامپیوتری (عددی) رفتار هیسترزیس ستونهای I شكل و ستونهای ...

حل كامپیوتری (عددی) رفتار هیسترزیس ستونهای i شكل و ستونهای بست دار دسته: عمران و ساختمان

نمونه سوالات دستگاه عیب یاب دیاگ

اختصاصی از فایل نیک نمونه سوالات دستگاه عیب یاب دیاگ دانلود رایگان و اسان ... عمران 60 ص ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

... عمران,مقاله ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار. ...

نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش

حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار

پایان نامه کارشناسی با موضوع سیستم شبكه شهری(کامپیوتر)

... - دانلود مقاله ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار, ...

نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش

حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار

پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به ...

... دانلود-مقاله ... حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار ...

نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش

حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي i شكل و ستونهاي بست دار

دانلود تحقیق فرهنگ کار افرینی 58 ص پروژه کار افرین

مقاله درمورد. مکاتب فلسفه هند

149 - دانلود گزارش كارآموزي رشته مکانیک در شرکت خدمات فني شاهرضا

معماري بيزانس

دانلود مقاله عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها

پاورپوینت در مورد اجتناب شناختی و آگاهانه

طرح توجیهی سردخانهپاورپوینت مدارهای الکتریکی

پاورپوینت مدارهای الکتریکی