دانلود فایل


فرم کامل و قابل ويرايش نمونه قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی با فرمت ورد به صورت (Word)5 صفحه - دانلود فایلدانلود فایل فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی با فرمت ورد به صورت (Word)5 صفحه

دانلود فایل فرم کامل و قابل ويرايش نمونه قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی با فرمت ورد به صورت (Word)5 صفحه قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی با فرمت ورد به صورت (Word)5 صفحه با قابليت ويرايش کامل در دسترس شماست.

قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي
به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات بانکی
الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني ................................................................. به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف.
ب) خانم / آقا .................................................. شركت..................................
مي شود .
ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانم ها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند منعقد گرديد .
ماده 1- بانك به استناد تقاضاي شماره ................ مورخ ...................... عامل ، مبلغ ........... ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره ............. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند
ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش ، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود ) ........... از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلاً تعيين مي شود .
ماده 3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن ............... روز مي باشد كه در تاريخ ............... منقضي
مي گردد . عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايند .
ماده 4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد :
تبصره – عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزينه هاي مربوط ديگر را شخصاً پرداخت نمايد و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك را نخواهد داشت .
ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد :
الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع معامله نظر بانك را جلب نمايد .
پ- در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه اي تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصويب بانك برساند .
ت- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد
ث - محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد .
ج- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .
چ- شخصاً به اجراي مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .
ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث وجهت و به هر نحو كه صلاح بداند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قراردهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد ، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك ، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد .
ماده 8-عامل قبول نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضع قرارداد از جمله هزينه اي اداري ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناء هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانك صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .
ماده 9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه ( موضوع ماده 1 اين قرارداد ) استفاده نمايد .
تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد .
ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راساً نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد .
ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع اين ماده 2 اين قرارداد را در اسرع وقت ، مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده )) واريز نمايد
ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك سپه انجام دهد .
ماده 13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد..........% براي عامل و........ % براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت است از سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كالاي موضوع مضاربه .
ماده 14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :
الف- در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي به حساب مضاربه منظور نمايد .
چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصله از مضاربه را نداشته ................
براي دانلود از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.


فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی با فرمت ورد به صورت (Word)5 صفحه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمو رد تركيبات نگهداري ليپيد در باكتري هاي دريايي

تحقیق در مورد سلامت و بهداشت 12 ص

149 - دانلود گزارش كارآموزي رشته مکانیک در شرکت خدمات فني شاهرضا

بنویس تا اتفاق بیافتد

دانلود تحقیق فرهنگ کار افرینی 58 ص پروژه کار افرین

دانلود پاورپوینت باران اسیدی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آموزش تکنیک اسمش در بدمینتون

تحقیق درباره ی طرح پژوهشي سنتز تركيبات ليموني 15 ص

پاورپوینت SOCIAL MEDIA IS NOT FREE.

خدمات اجتماعي